Vzdělávací program

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravý tělesný a duševní rozvoj, jeho zdraví, spokojenost a pohodu. Napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Dále též učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty pro společné soužití.
Svým jednáním a chováním zaměstnanci poskytují dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. Jedná se o spontánní sociální učení.
Děti si samy ve třídě stanovují pravidla chování a vzájemného soužití. Nenásilnou formou si vytyčují hranice pro své chování a ty pak důsledně dodržují. Pěstují si tím přirozený smysl pro základy chování ve společnosti.
Pedagog vychází z pedagogické analýzy individuálních potřeb a zájmů dítěte. Podporuje jeho individuální rozvojové možnosti.
Velmi vhodné jsou metody prožitkového a kooperačního učení = přímé zážitky dítěte, které podporují dětskou zvídavost. Většina činností by měla vycházet z momentální situace a zájmu dětí.
Pedagogové v naší MŠ v dostatečné míře uplatňují ve svém výchovném procesu situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné a praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a tím lépe chápalo jejich smysl.