Učíme se - Cesta za poznáním

Náš školní program plně vystihuje motto:

Pojď, podej mi ruku a otevřeme spolu okno poznání.
Ne, nemusíš se bát, budu stále s tebou.
Provedu tě, pomůžu ti, ochráním tě.
Spolu zvládneme vše!
PODÍVEJ, TO JE NÁŠ SVĚT!


Září - Cesta přátelství

Podtémata:

Moji kamarádi
Naše školička
To jsme my

Příležitosti pro učení
tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, značku, s místem kam se odkládají věci, pravidlo vzájemného spolužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, orientovat se v řádu a dění v prostředí MŠ, zjišťovat co nás zajímá, znát cestu z domova do MŠ, chovat se při stolování, osobní hygiena, znát pravidlo zdvořilého chování, utvářet si pravidla společného soužití

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
svoboda a vzájemné respektování, se kterým souvisí potřeba jasného řádu a pravidel
vzor důstojných lidských vztahů, komunikace a spolupráce
zjistit co je to kamarádství
vědět o důsledcích nesprávného chování
ubezpečovat se, že MŠ je místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat.

Uplatnění samostatnosti
od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat, že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně, ale že za své jednání nese odpovědnost, aktivně hledat řešení
vytvářet podmínky, aby bylo dítě spokojené, aby mohlo přemýšlet, rozhodovat se, komunikovat a upevňovat své sebevědomí, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, vzájemně se sblížit

 

Říjen - Cesta za jablíčkovou vůní

Podtémata:

Zahrádka u babičky, červené jablíčko
Co roste na poli
Kouzelný les - domov zvířátek
Listy, houby a plody

Příležitosti pro učení
seznamovat děti s některými květinami, jejich názvy, částmi - barva, vůně, stonek, list, květ. Rozlišovat stromy a keře - plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli, znát různé druhy zeleniny, plody - význam pro člověka. Poznat a pojmenovat některého volně žijícího ptáka, stěhování do teplých krajin, vést k výtvarnému vyjádření zvířecí figury, naznačit pohyb a detaily.
vycházet ze zkušeností dětí

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
pěstovat vztah k přírodě - správně se chovat, vnímat barvy v přírodě a kolem sebe, účastnit se pomoci na zahradě, dávat si věci do souvislostí, osvojovat si poznatky o proměnách v přírodě

Uplatnění samostatnosti
ohleduplnost při pobytu venku, uspokojování svých potřeb při hře venku i v MŠ, prohlubovat schopnost samostatně pracovat s přírodninami v MŠ i při pobytu venku, učit se vlastním objevováním, pozorováním, zkoumáním, poznávat vlastní silné a slabé stránky

 

Listopad - Cesta proměn

Podtémata:

Barvy podzimu
Když kamarád stůně - nebudu nemocný
Zvířátka se chystají na zimu

Příležitosti pro učení
poznatky o podzimní přírodě - barevnost měnící se přírody, živočichové ukládající se ke spánku, podzimní počasí, seznámení s pojmy - babí léto. jinovatka, raní mrazíky, chápání časového sledu ročních období, pozorování neživé přírody, materiály, které nás obklopují,
orientace v odborných knihách, encyklopediích, nabízet exkurze
ochrana životního prostředí, kdy dochází k poškození životního prostředí,
chování v přírodě, pomoc při úpravě školní zahrady, příprava na zimu

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
vnímat, jak je svět přírody i svět lidí rozmanitý a pozoruhodný.
umět se chovat, aby se nepoškodilo okolní prostředí, každá lidská aktivita přináší důsledky, podílet se na pozitivních změnách, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

Uplatnění samostatnosti
schopnost dětí samostatně používat knihy a encyklopedie a vyhledat v nich dané téma, schopnost pokládat otázky, zajímat se o odpovědi na otázky přesahující běžný lidský život - co bylo, co bude
naučit se komunikovat a spolupracovat
osvojovat si základní hygienické návyky

 

Prosinec - Cesta za vánočním překvapením

Podtémata

Těšíme se na Mikuláše
Adventní čas
Až zvonek zazvoní

Příležitosti pro učení
vánoční zvyky, Mikulášská nadílka, výroba dárků, výzdoba, zdobení stromečku, pečení cukroví, příprava programu na vánoční besídku, posezení s rodiči, literární texty, koledy

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
pohoda svátečních chvílí, oprostit se od sobectví, těšit se ze společných zážitků, vánoční tradice, samostatnost, radost z přípravy dárků a oslav pro rodiče, spolupodílí se na společných rozhodnutích, láska k bližnímu

Uplatnění samostatnosti
výroba dárků pro rodiče a kamarády, výzdoba třídy, manipulovat a experimentovat s různými materiály, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit,
práce na základě citového prožitku, cvičení paměti, pozornosti, prohlubování fantazie

 

Leden - Cesta sněhových vloček

Podtémata:

Paní zima jede
Sněhuláček panáček
Zimní sporty ochrana zdraví (zdravá výživa)

Příležitosti pro učení
seznámení s Novým rokem, Tři králové, kalendář, znaky zimního období, pozorování přírody - stromy bez listí, tvar, barva kůry, pozorování neživé přírody- krátké dny, nízká teplota, zimní sporty, zdraví, tělo, zápis do ZŠ, návštěvy předškolních dětí v sousedních školách, porovnávání svých zkušeností se zkušenostmi druhých
péče o zvířata v zimě pozorování ptáků u krmítek

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
hodnoty spojené se zdravím, vztahy mezi lidmi,
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout,
ochrana přírody a pomoc zvířátkům překonat nedostatek potravy v zimním období

Uplatnění samostatnosti
samoobsluha, rychlost v řešení situací, rozhodnost v dostatečném oblékání, rozvoj sebevědomí, experimenty se sněhem a ledem, tolerantnost k odlišnostem a jedinečnostem, zvídavost, vzájemná spolupráce, výroba krmítek, krmení ptáků

 

Únor - Cesta za poznáním světa

Podtémata:

Lidé a země - hádej odkud jsem a čím jsem
Věci kolem nás - z čeho se co vyrábí
Co děláme celý den
Masopust v mateřské škole

Příležitosti pro učení
nový pojem Masopust, pohádkové bytosti, vlastnosti hrdinů, karnevalové masky, hudební nástroje, žertovné písně a básně, výzdoba třídy, karneval,
rozšiřovat znalosti dětí o předmětech denní potřeby, správně je pojmenovat, znát jejich typické vlastnosti, účel, manipulaci s předměty, zkoumání jejich vlastností, péče o zdraví, předcházení nemocem - správné používání kapesníku, hygiena, čistění zubů

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
spoluvytvářet prostředí pohody, prohlubovat estetické cítění, seznámení se
s prací dospělých - knihovnice, spisovatele, lékaře, zubaře,…vážit si práce druhých
seznámit se s hodnotami kulturního dědictví, života a tradic

Uplatnění samostatnosti
uplatnění vlastního vkusu při výzdobě třídy a výrobě masky, samostatně hodnotit charakteristické vlastnosti hrdinů z pohádkových příběhů, ví, že není jedno v jakém prostředí žije, dbát na bezpečnost svojí i kamarádů (při hře, sebeobsluze, pobytu venku)

 

Březen - Cesta za první sněženkou

Podtémata:

Zimo, zimo táhni pryč
Ťukání jara
Velikonoce svátky jara
Březen měsíc knihy

Příležitosti pro učení
příroda se probouzí, vysvětlení důležitosti půdy, vody, vzduchu, světla a tepla pro rostliny a jejich růst, rychlení rostlin, přílet ptáků, kvetoucí stromy, květiny, jarní svátky, Velikonoce - zvyky, oslava, samostatná práce s knihou, vztah k literatuře
příběhy s dětským hrdinou

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
chování v přírodě, porozumět jednoduchým jevům z přírodního prostředí, estetické vnímání, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky
podpora spontánní komunikace

Uplatnění samostatnosti
uplatnit fantazii, podílet se na úpravě třídy, samostatná práce při výrobě velikonočních kraslic, společná příprava oslav, sbírání informací o tradicích a zvycích
získání manipulačních dovedností
manipulace s různým materiálem

 

Duben - Cesta za ptačími peříčky

Podtémata:

Cesta za ptačími peříčky
Jaro se zvířátky - mláďata - zvířata domácí, z lesa, ze ZOO, známí ptáci
Aprílová škola - co umí vítr a déšť
Velký jarní úklid

Příležitosti pro učení
vztah k přírodě, aktivní poznání jevů kolem něj, experimenty, exkurze
využití školní zahrady pro mnohostrannost pohybových aktivit
podmínky, prostor a příležitost k poznávacím činnostem, získávání nových poznatků

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
radost z objevování něčeho nového, vyjádřit svou představivost ve všech tvořivých činnostech (tanec, hudba, výtvarná činnost……)
Být odpovědný za své činy

Uplatnění samostatnosti
experimentování,
všímání si vztahu lidí ke zvířatům, živé i neživé přírodě, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, projevovat co cítím
dokončit co jsem započal
získat zájem o nové poznatky věci a využít je v učení

 

Květen - Cesta za pohádkou

Podtémata:

Moje maminka má svátek - já a moje rodina
Pohádkoví hrdinové
Rozkvetlá louka, aneb co se děje v trávě

Příležitost k učení
literatura- vnímání, porozumění poslech
vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem
zbavit se ostychu, překonávat stud, odhadnout na co stačím a co zvládnu

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
citové prožitky, prožívat a projevovat co cítím
uvědomit si příjemné i nepříjemné citové prožitky – lásku, radost, spokojenost
vnímat, jak je svět přírody i svět lidí rozmanitý

Uplatnění samostatnosti
samostatně hodnotit charakteristické vlastnosti hrdinů z pohádkových příběhů, vnímání moudrosti, kterou čerpáme z pohádek
komentování zážitků a aktivit
podílet se na přípravě besídky pro rodiče, prožít radost ze zvládnutého
těšit se z příjemných a hezkých zážitků

 

Stránka: 1 2    »