Tématické bloky

Učitelé pracují s integrovanými tématickými bloky. Realizace těchto bloků poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí mu tím hlubší prožitky. Dítě tak získává komplexnější poznatky a lépe tyto poznatky dokáže využít. Vnímá skutečnost v přirozených souvislostech.
Dané bloky se vztahují k určitým tématům, která jsou dětem blízká a srozumitelná. Vycházejí ze života dítěte. Zasahují celou osobnost dítěte. Slouží k rozvoji komunikace a vyjadřovacích schopností. Je jim umožněno být aktivní, uplatňovat svůj názor a nápady.
Učitelky pružně reagují na aktuální situace a zájem dětí. Na základě toho mohou přizpůsobit délku, obsah i název integrovaného bloku při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Náš program je zaměřen na harmonické působení a rozvíjení celé osobnosti dítěte. Přitom vycházíme z jeho přirozené touhy po poznání a uplatnění v kolektivu. Více na: Učíme se