Školkovné

Úrada za pobyt dítěte naší v mateřské škole se hradí pravidelně každý měsíc.

Lze ji poukázat na účet MŠ 19-292261359/0800 platby lze i slučovat. Částka pro rok 2019/2020 činí 1200,- Kč. Tato úplata se hradí i pokud dítě do mateřské školy nedochází (nemoc, pobyt u babičky, rekreace… ). Důvodem k neplacení je pouze odhlášení dítěte z mateřské školy.

Od platby jsou osvobozeny děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.


O prominutí platby mohou písemně požádat zákonní zástupci jimž byl přiznán a pobírají sociální příplatek, nebo osoba, která osobně pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost musí prokázat ředitelce mateřské školy.
Rodiče též mohou požádat o snížení úplaty na ½ z celkové výše úplaty, pokud jejich dítě celý měsíc nenavštěvovalo mateřskou školu z důvodu dlouhodobé nemoci, nebo pobytu v lázních. O toto snížení musí rodič zažádat písemně
a doložit potvrzení od lékaře. Nejpozději do 4. dne následujícího měsíce. Po této době již zpětně nelze tuto žádost akceptovat.

Tuto platbu je nutno uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci.