Organizace dne

 

6:30 – 8:00                 Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání.

Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity.

8:00 – 8:40                 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

(zaměřené především na hry a zájmovou činnost)

                         8:40 – 8:50                  Ranní cvičení

8:50 – 9:10                  Osobní hygiena a svačina

9:15 – 9:55                  Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání

(na citový, rozumový a tělesný rozvoj dětí, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd a respektující pravidlo věkové přiměřenosti.)

9:55 -10:00                 Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

                         10:00 -12:00               Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

(zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem)

Vpřípadě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti

a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.

12:05 – 12:45             Oběd a osobní hygiena dětí

12:45 – 13:00             Ukládání k odpočinku, poslech pohádky, relaxační hudby apod.

13:00 – 14:30             Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

  individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

                         14:45 – 15:00               Odpolední svačina

15:05 – 17:00              Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

(zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Je to doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci)

Uvedené časy jsou pouze orientační, mohou se lišit dle potřeb věku dětí a plánovanému programu dané třídy.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.