o Klubu rodičů

Klub rodičů a přátel školy při naší mateřské škole je dobrovolnou organizací. Jejím cílem je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy.

Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky rodičů viz. Přehled čerpání příspěvků.

Dalšími příjmy mohou být:

  • dobrovolné dary a to movité i nemovité (od členů, sponzorů apod. )
  • výtěžky z akcí např. sběr papírů

Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch dětí naší mateřské školy, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a to k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu mateřské školy (např. kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny dětem,...).

Pro letošní rok je nasmlouváno mnoho různorodých akcí pro děti viz. kulturní přehled odkaz