Program HARMONIE

Program HARMONIE je především snaha vytvořit dětem dostatek příležitosti ke kladnému, emotivnímu prožitku při pobytu v harmonickém prostředí mateřské školy.
Pro děti v tomto věkovém složení jsou nesmírně důležité společné zážitky, vzájemná součinnost, souhra a spolupráce, a tím objevené nové zkušenosti. Učíme děti schopnosti najít a vnímat krásu ve svém okolí, radovat se z obyčejných věcí, vytvářet vlastní výtvarná díla a tím najít cestu k poznání a pochopení rozličných druhů umělecké tvorby. Poskytujeme dětem dostatek možností k seznámení se s literaturou, divadlem, učíme je vnímat hudbu a umožňujeme jim se hudebně, pěvecky i pohybově se vyjádřit.
U předškoláků se zaměřujeme na přípravu na zdárný vstup do ZŠ, aby přechod z MŠ do ZŠ byl pro dítě co nejsnadnější. Nezapomínáme ani na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti cizích státních příslušníků a děti z méně podnětného prostředí.
Umožňujeme dětem různé doplňkové formy výchovně vzdělávací práce-zájmové kroužky, divadelní představení a koncerty, spolupracujeme se ZŠ, LŠU, policií, knihovnou…