Aktuality

V Praze dne 11.11.2019

OZNÁMENÍ

Po projednání a se souhlasem zřizovatele MČ Praha 10, na základě oznámení PRE distribuce, a.s. o přerušení dodávky elektřiny, což znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání,

 

bude dne 21.11.2019 naše mateřská škola uzavřena.

(dle Školského zákona a §3 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Děkujeme za pochopení Jitka Křížová ředitelka školy

 

 

 

Důležité:

Informace o zpracovávání osobních údajů v MŠ Tolstého najdete prozatímně na http://www.mstolsteho.com/data/informace_o_zpracovani_ou_mstolsteho.pdf


Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován  pan Ing. Martin Partl

 

 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Tolstého, Praha 10


 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001542

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

I/2.3e - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
- Inkluze

I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Financování projektu

 

 

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

435 484,00

Dotace EU

217 742,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

217 742,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

 

 

 

 NAŠE STÁLE AKTUÁLNÍ FILOZOFIE

     Děti jsou pro nás jedinečné, neopakovatelné bytosti, které mají právo již v tomto věku být samy sebou a právě takovými musí být přijímány. A to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem projevujeme uznání a pozitivní motivaci. Snažíme se, aby čas, který děti prožijí v naší školce, byl naplněn pohodou a radostí.

Dítě ve školce poznává nejen jiné lidi, ale hlavně samo sebe.

Učit v MŠ neznamená vyučovat. Jde tu o schopnost dítěti naslouchat, vést ho, pomáhat mu najít smysl světa, do kterého vstupuje.